کاربر جدید هستید؟
بیشتر بخوانید...

کتاب قورباغه را قورت بده

خرید نسخه های بیشتر:
27000 تومان

کتاب قورباغه را قورت بده نوشته ی نویسنده توانمند و معلم انگیزه و معنویات برایان تریسی است.  امیدوارم با خواندن این کتاب و بررسی کامل ايـده ھـايي كـه در اين كتاب مطرح می شود ھمانطور كه توانـسته اسـت بـه ھـزاران نفر ديگر كمك كند، براي شما نیز مفید باشـد. در واقـع امیـدوارم كـه ايـن كتاب بتواند زندگي شما را براي ھمیشه دگرگون كند. شما ھیچوقت براي انجـام تمـام كارھـايي كـه بايـد انجـام بدھیـد فرصـت كافي نداريد. عصر حاضر براي زندگي كردن دوران فوق العاده اي است. در ھیچ زماني تااين حد امكانـات و فرصـت ھـاي گونـاگون بـراي دسـتيـابي بـه بیـشترين اھداف وجود نداشته است. چرا كه شايد در ھیچ دوراني از تاريخ بشر به اين اندازه انتخابھاي گوناگون در پیش روي انسان نبوده اسـت. در واقـع آنقدر كارھاي خوب و جالب براي انجـام دادن وجـود دارد كـه شـايد بتـوان گفـت توانـايي تـصمیم گیـري و انتخـاب از میـان آنھـا عامـل تعیـین كننـده موفقیت شما در زندگي است. ھر چقدر اين كار مھمتر باشد در وجود خود و دنیاي پیرامونتان شادي، اعتماد به نفـس و قدرت بیشتري احساس ميكنید. يكي از به اصطلاح بزرگترين رازھاي موفقیت ايـن اسـت كـه شـما واقعـاً ميتوانید در خودتان يك  اعتیاد مثبت  نسبت به لذتي ايجاد كنید كـه از اطمینان، اعتماد و قابلیت حاصل از موفقیت ناشي ميشود. وقتي حركت را شروع كرديد به پیشروي ادامه دھید. متوقف نشويد. ھمین استواري و ثبات قدم به تنھايي ميتواند شما را تبديل بـه يكي از فعالترين و موفقترين افراد نسل خود كند. داشتن ھدف ھاي مكتوب تأثیر بسیار خوبي روي قـدرت تفكـر شـما دارد. به شـما انگیـزه كـار و فعالیـت مـيدھـد. قـدرت خلاقیـت شـما را تقويـت ميكند، انرژي بخش است و بیش از ھر عامل مؤثر ديگري به شما كمك ميكند. اگر شما هم به کتاب های روانشناسی علاقمند هستید و قصد دارید که به فکر خودسازی خودتان باشید و بدنبال راهی برای انجام شدن تمام کارهایتان هستید ما خرید کتاب قورباغه را قورت بده را به شما پیشنهاد می کنیم.


 • سال انتشار: 1397
 • شابک: 9786008913085
 • عنوان: کتاب قورباغه را قورت بده
 • نویسنده: برایان تریسی
 • ناشر: انتشارات نگاه نوین
 • موضوع: موفقیت
 • مترجم: مهدی نکوئی
 • نوبت چاپ: چهارم
 • قطع کتاب: رقعي
 • جلد کتاب: شومیز
 • تعداد صفحه: 160 صفحه
 • وزن: 195 گرم
کتاب های مشابه
دسته بندی موضوعات
شابک
 • 9786008913085